آخرین اخبار مدارس


27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

02 خرداد دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه شيدائي

1387/01/06

دبستان دخترانه سما

راحيل پژمان

1388/01/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرناز استوي

1380/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا خورند

1379/01/05

دبستان دخترانه سما

آيدا طيب

1389/01/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه السادات بزرگمهري

1386/01/08

دبستان دخترانه سما

ركسانا آريانا

1385/01/06

دبستان دخترانه سما

سيده يسنا ستايش فرد

1388/01/02

دبستان دخترانه سما

كيانا كشاورز

1384/01/01