آخرین اخبار مدارس


17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تیم هندبال

مسابقه: مسابقات ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تمامی پایه ها

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حورالعین عادلیان منش

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان مدرسه

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه موحداصل

مسابقه: روخوانی قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هنگامه نوید

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان در نقاشی و سرود

مسابقه: نقاشی و سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان مدرسه

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نگار چالش

1386/03/01

دبستان دخترانه سما

عارفه خرازي زاده

1385/03/08

دبستان دخترانه سما

هنگامه نويد

1385/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده نگار حسيني پرور

1382/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثرياسادات دانشي

1383/03/06

دبستان دخترانه سما

مبينا مهدي فر

1388/03/05

دبستان دخترانه سما

حديث دشتي مقدم

1387/03/02