آخرین اخبار مدارس


17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

02 خرداد دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تمامی پایه ها

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان در نقاشی و سرود

مسابقه: نقاشی و سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تیم هندبال

مسابقه: مسابقات ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

همه دانش آموزان

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ندا درخشان

1387/02/05

دبستان دخترانه سما

آيدا چرامين

1389/02/08

دبستان دخترانه سما

آريانا آرياپور

1388/02/06

دبستان دخترانه سما

مهديا كشاورزي

1385/02/07

دبستان دخترانه سما

مبينا صيادي نژاد

1388/02/05

دبستان دخترانه سما

ديانا بازرگاني فرد

1389/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعظم پاليز

1383/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرزانه علي پوري تنها

1380/02/05

دبستان دخترانه سما

زينب چاشتي

1387/02/02

دبستان دخترانه سما

زهرا حيدري

1387/02/02