آخرین اخبار مدارس


01 تیر دبستان دخترانه سما

17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا كرمي

1388/01/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده كشاورز

1379/01/24

دبستان دخترانه سما

نسترن عسكري

1388/01/25

دبستان دخترانه سما

ساغر دست لاف

1388/01/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهاره يعقوب خواه

1385/01/27

دبستان دخترانه سما

هانيه اويزش

1391/01/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده حورالعين عادليان منش

1384/01/25