آخرین اخبار مدارس


01 تیر دبستان دخترانه سما

17 فروردین دبستان دخترانه سما

27 بهمن دبستان دخترانه سما

01 مهر دبستان دخترانه سما

22 فروردین دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هوای گل هایم را داشته باش

مسعود دیانی

نیم نگاهی به آیه 105 مائده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس های فنلاندی

پاسی سالبرگ

تغییرات آموزشی فنلان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا حيدري

1387/02/02

دبستان دخترانه سما

آيدا چرامين

1389/02/08

دبستان دخترانه سما

آريانا آرياپور

1388/02/06

دبستان دخترانه سما

ديانا بازرگاني فرد

1389/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعظم پاليز

1383/02/01

دبستان دخترانه سما

ندا درخشان

1387/02/05

دبستان دخترانه سما

مهديا كشاورزي

1385/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرزانه علي پوري تنها

1380/02/05

دبستان دخترانه سما

مبينا صيادي نژاد

1388/02/05

دبستان دخترانه سما

زينب چاشتي

1387/02/02